Naša spoločnosť má viac ako 20 rokov skúseností.

1. Úvod

Spoločnosť Bohrfix s.r.o. si váži dôveru a súkromie svojich zákazníkov, zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré poskytujú svoje osobné údaje v rámci našich aktivít. Tieto zásady ochrany osobných údajov nám pomáhajú definovať našu záväzok chrániť vaše osobné údaje v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

2. Identifikácia a Kontaktné Informácie

    Spoločnosť Bohrfix s.r.o. je identifikovaná nasledovne:

IČO: 45633142
DIČ: 2023089992
IČ DPH: SK2023089992
Sídlo: Brodňanská 479/116A, 010 14 Žilina
Dátum vzniku: štvrtok, 29. júla 2010

3. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás zbierame, budeme spracovávať výlučne na konkrétne určené účely, ktoré budú jasne stanovené pred získaním týchto údajov. Tieto účely spracovania budú transparentné a budú súvisieť s našimi obchodnými aktivitami a službami.

4. Zbieranie a Spracovanie Osobných Údajov

Zbierame a spracovávame osobné údaje v súlade so všetkými platnými zákonmi a na základe primeraných právnych základov. Budeme získavať osobné údaje iba od dotknutých osôb, ktoré budú informované o účeloch a rozsahu spracovania ich údajov.

5. Zabezpečenie Údajov

Zabezpečíme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zneužitím. Naši zamestnanci a partneri budú mať prístup k osobným údajom iba vtedy, keď to bude nevyhnutné pre vykonanie ich práce.

6. Zachovanie Údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracovania alebo v súlade so zákonom. Po dosiahnutí týchto účelov budú údaje bezpečne odstránené alebo anonymizované.

7. Práva Dotknutých Osôb

Dotknuté osoby majú právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania a presun údajov. Budeme rešpektovať tieto práva a vyhoviť im v súlade so zákonom.

8. Súhlasy a Odvolanie Súhlasu

Ak budeme vyžadovať váš súhlas na spracovanie osobných údajov, budeme ho získavať jasne a dobrovoľne. Budete mať vždy možnosť odvolať svoj súhlas kedykoľvek.

9. Sťažnosti

V prípade nespokojnosti s našimi postupmi spracovania osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

10. Aktualizácia Zásad Ochrany Osobných Údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme pravidelne aktualizovať na základe zmien v právnych predpisoch alebo našich interných postupov. Aktuálnu verziu týchto zásad vždy nájdete na našej webovej stránke.

Naša spoločnosť si zakladá na ochrane vašich osobných údajov a zaväzuje sa k ich dôslednému dodržiavaniu a ochrane. Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá, a preto pracujeme na tom, aby vaše osobné údaje zostali v bezpečí a boli spracovávané v súlade s najvyššími štandard

Špeciálne Zakladanie Stavieb

Kontaktujte nás

Kontakt


BohrFix, s.r.o.

Brodňanská 479/116A
010 14 Žilina-Brodno

bohrfix@bohrfix.sk
+421 908 910 595

IČO: 45633142
DIČ: 2023089992

© 2023 BohrFix s.r.o.Všetky práva vyhradené.

 

© 2023 Bohrfix s.r.o. Všetky práva vyhradené.